Search
Close this search box.

Register now

When you fill in the form below, we will contact you. If you just want to get acquainted or are not yet pregnant, you can do so via this way.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Your data and GDPR

Accordion Content

De verloskundige zorgverlening aan onze cliënten vindt plaats op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de daarop van toepassing zijnde wet (Wgbo) is voor ons een  verplichting opgenomen om een dossier bij te houden met gegevens over de aan de cliënt verleende zorg. Voor het door ons verwerken van persoonsgegevens van een cliënt is zodoende  geen toestemming nodig. Als u bezwaar heeft tegen het door ons verwerken van uw persoonsgegevens, terwijl dat wel nodig is om aan u goede zorg te verlenen, kunnen we de behandelrelatie niet (aangaan of) voortzetten. 

Voor een goede hulpverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten:

•Naam

•Adres

•Woonplaats

•Email-adres (alleen gebruikt in correspondentie en voor de evaluatie van onze zorg achteraf) 

•Telefoonnummer 

•Geboortedatum

•Burgerlijke staat

•Gegevens huisarts

•Gegevens zorgverzekering

•Burgerservicenummer

•Medische gegevens gerelateerd aan je medische voorgeschiedenis, zwangerschap, bevalling of kraamtijd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in ons medische (en beveiligde) systeem Onatal. De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorgperiode en verplicht tot 15 jaar nadien. Alle medewerkers van Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Alleen de vroedvrouwen en de assistente kunnen in het medische systeem inloggen en persoonsgegevens raadplegen.

Vroedvrouwen van der Hoopstraat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates. Als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Als hulpverleners zijn wij verplicht tot geheimhouding van je persoonsgegevens. Dat betekent dat we niet zonder je toestemming persoonsgegevens aan andere instanties mogen verstrekken. We gaan er wel van uit dat je instemt met de verstrekking van persoonsgegevens aan andere hulpverleners (ketenpartners in de geboortezorg), indien en voor zover dat nodig is voor een goede zorgverlening door ons of die andere hulpverleners. Zo verstrekt Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar aan zorgverleners zoals bijvoorbeeld gynaecoloog, huisarts, kinderarts, kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan geeft die op haar beurt een terugkoppeling aan de vroedvrouwenpraktijk. Als je bezwaar hebt tegen de uitwisseling van deze  persoonsgegevens met andere hulpverleners, kun je dat aangeven dan kunnen we samen overleggen welke gegevens uiterst noodzakelijk zijn voor het verlenen van veilige zorg.  

Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen zoals Peridos en Perined:

Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg bewaakt wordt en waar mogelijk nog beter wordt, delen wij sommige gegevens met derden. Allereerst zetten wij de gegevens van screeningsonderzoeken waaraan je hebt deelgenomen in het landelijke datasysteem Peridos. Deze zijn in te zien door de Regionale Centra. Zij hebben tot taak de kwaliteit van de screening te bewaken. Als je bezwaar hebt tegen deze inzage in jouw persoonsgegevens, dan kun je dit melden aan je zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) die ervoor zal zorgen dat je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Daarmee zijn de screeningsgegevens niet meer tot jouw persoon te herleiden. Zie hiervoor ook de folders van het RIVM: ‘Informatie over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom’ en ‘Informatie over de 20 weken echo’. Daarnaast moeten wij in het kader van kwaliteit-audits bij calamiteiten als sterfte of een slechte uitkomst van een bevalling af en toe gegevens delen met bijvoorbeeld een auditcommisie van het betrokken ziekenhuis. Het doel van deze audits is elkaars handelen te bespreken en van elkaar te leren om de kwaliteit van de zorg te bevorderen. Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat je gegevens niet direct herleidbaar zijn tot je persoon. Als je aangeeft tegen deze gegevensdeling bezwaar te hebben, gebruiken wij je gegevens niet voor deze kwaliteitstoetsing.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

Wij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je via onze website een inschrijfformulier invult, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het beheren van je inschrijving en het maken van een afspraak. Aanmeldingsformulieren die ingevuld worden op de website, worden na inschrijving verwijderd. Je kunt je ook telefonisch aanmelden. 

Op de website van Vroedvrouwen van der Hoopstraat werken wij met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site. We analyseren deze gegevens zodat deze informatie ons helpt om de website te verbeteren en het gebruikersgemak te optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij het eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser. Wij meten het websitebezoek op dit moment met Google Analytics. Vroedvrouwen van der Hoopstraat gebruikt geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van de privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 13-12-2018.